1. Startsida

  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Resevillkor

Resevillkor

Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna
inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet.


De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.


De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.


Vetlanda Resebyrås kompletterande villkor anges med kursiv stil och är särskilda villkor som kompletterar ” allmänna villkor för paketresor.

1. Avtalet

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning
om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.


Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.


1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i
färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag
kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller
avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker
till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information
lämnas vid bokningstillfället.


1.3.1 Resenär under 18 år som reser utan målsman måste lämna undertecknat intyg från
vårdnadshavare om att den minderårig får resa

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast
och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.


1.5.1 Gäller endast svenska medborgare. Passet ska i flertalet fall vara giltigt minst 6 månader efter
hemkomst samt ha två tomma sidor. Resenären ansvarar för att inneha nödvändig visering för
resan.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om
dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på
arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.


1.9.1 Vetlanda Resebyrå tar inte ansvar för att namn/stavning enligt pass överensstämmer med flygbiljett om inte resenären kontrollerat namn på bekräftelse och omgående efter
mottagandet påtalat detta. Felstavat namn kan innebära kostnad för namnändring eller ny flygbiljett.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, epostadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att
kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären
ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.


1.11.1 För Vetlanda Resebyrås paketresor gäller att det krävs minimum 20 resenärer för resans genomförande
såvida inte annat anges i resans program. Vetlanda Resebyrå AB ska meddela inbokade resenärer om
inställd resa senast 30 dagar före avresedagen.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären
kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast
en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.


2. Pris och betalning

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i
avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet
2.2.1 Information om betalningsvillkor framgår av bekräftelsen för respektive resa.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning
(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och
omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva
avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i
delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för
fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan
tillkomma.
2.6.1 Avbeställningsskydd ingår ej i resans pris. Vetlanda Resebyrå informerar vid bokningstillfället om olika
avbeställningsförsäkringar samt vilka som kan tecknas via arrangören.                  Vi reserverar oss för eventuella valutahöjningar / skatter som kan tillkomma på resans pris.


3. Resenärens rätt till ändring och avbeställning

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan
medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning
av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på
tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade
avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.


4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett
sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt
gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta
arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar
före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna
som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren
för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen
medför.

5. Ändringar före avresan

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären
om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är
obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller
skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en
alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader,
skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning
som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen
sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med
sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för
faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den
avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall
behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med
mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp
inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären
om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter
det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära
händelser.
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan
eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och
extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och
extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig,
terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt
att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp
avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i
sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna
var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga
svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en
gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för
resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om
det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller
kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. Arrangörens ansvar för paketresans genomförande

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid.
Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet
skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären
ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska
arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för
resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre
kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om
dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller
om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana
alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har
avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och
skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana
alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt
till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan
innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. Om prisavdrag och skadestad

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller
på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i
paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar
enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt
den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören
visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären
inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada
och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är
arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning
gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. Reklamation

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det
att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.
Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag
eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant
meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har
handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av
reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera
de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller
andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva
avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom
vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande,
som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in ienlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda
formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna
orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela
detta till arrangören eller dennes representant.

10. Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge
lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala
myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om
situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. Tvistlösning

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om
parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23
Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens
onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.